OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spracovanie a ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľom osobných údajov je Michal Rafaj, Puškinova 796/10, 01851 Nová Dubnica, Slovensko /ďalej len prevádzkovateľ/. Je pre nás dôležité bezpečné zaobchádzanie s Vašimi osobnými údajmi a kladieme veľký dôraz na ochranu osobných údajov. Pri získavaní, spracovaní a používaní  osobných údajov dodržiavame ustanovenia zákona č. 18/2018Z.z. o ochrane osobných údajov. Osobné údaje sú získavané výlučne pre potreby prevádzkovateľa. a spracovávané pre realizáciu jeho podnikateľskej činnosti . Naša webová stránky sú prístupné  bez toho, aby ste museli uviesť osobné údaje. V niektorých prípadoch je ale nevyhnutné tieto údaje zadať, a to:

•     pri objednávke tovaru alebo služieb,  pri nákupe cez náš e-shop

•     pri kontakte s nami

Osobné údaje spracúvame na tieto účely:

  1. Používame jednotlivé osobné údaje na realizáciu objednávok, vypracovanie ponúk, na dodávanie tovaru a poskytovanie služieb, na realizáciu platby, aby sa predišlo zneužitiu našich internetových stránok a aby sme Vás informovali o objednávkach, produktoch, službách a ponukách. Pre realizáciu objednávky spracúvame Vaše osobné údaje v rozsahu : meno a priezvisko, adresa dodania, telefónne číslo a e-mailová adresa, v prípade  zákazníkov navyše fakturačné údaje firmy : názov a sídlo firmy, telefonický a e-mailový  firemný kontakt, IČO a DIČ a IČ DPH firmy, meno  a priezvisko kontaktnej osoby.

Osobné údaje spracúvame aj prostredníctvom sprostredkovateľov. Jedná sa o prepravné firmy, s ktorými spolupracujeme pri zásielke tovaru. Sprostredkovatelia spracúvajú výlučne osobné údaje nevyhnutné na doručenie objednaného tovaru.

 

  1. Používame a spracúvame Vaše údaje o adrese a objednávacie údaje pre vlastné, marketingové účely. Vami poskytnuté kontaktné údaje sme oprávnení používať na zasielanie marketingových informácií, vrátane elektronických newsletterov len vtedy, ak nám k tomu dáte výslovný súhlas.  

Povolenie na používanie, spracovanie a poskytovanie údajov kvôli marketingovým účelom je dobrovoľné a môžete ho kedykoľvek odvolať tak, že nám pošlete správu. Toto môžete urobiť poštou oznámením na našu adresu Michal Rafaj, Puškinova 796/10, 01851 Nová Dubnica, Slovensko, alebo zaslaním e-mailu na adresu info@gopopular.com

Získané osobné údaje nepodliehajú profilovaniu ani automatizovanému rozhodovaniu. 

Prevádzkovateľ nezamýšľa prenos osobných údajov do tretej krajiny ani medzinárodnej organizácii.

V zmysle Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane údajov (ďalej len „Nariadenie“) máte ako dotknutá osoba  právo  na transparentné spracovávanie osobných údajov, právo na informácie a prístup k údajom, právo na opravu a vymazanie údajov (na zabudnutie), právo na obmedzenie spracúvania údajov a právo na prenosnosť údajov. V zmysle uvedeného máte právo aj vzniesť námietku pri spracovávaní pre účely priameho marketingu, vrátane profilovania. Máte právo nebyť predmetom rozhodnutia založeného na automatizovanom spracovaní vrátane profilovania. Pre podrobnejšie informácie o spracovávaní osobných údajov sa môžete obrátiť na prevádzkovateľa na kontaktnej adrese Michal Rafaj, Puškinova 796/10, 01851 Nová  Dubnica.,  alebo emailom na adrese info@gopopular.com.